Chính sách Trả sản phẩm và dịch vụ của Finviet quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được trả lại và thời gian xử lý trả hàng cho khách hàng.


I. LÝ DO CHẤP NHẬN TRẢ HÀNG
1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu trả lại


2. Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng:


II. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM TRẢ HÀNG
1. Điều kiện trả hàng:

2. Thời gian áp dụng trả hàng


3. Thời điểm yêu cầu trả hàng sẽ được căn cứ theo:


4. Chi phí trả hàng

Cách thức mua hàng
chính hãng trên ECO
 
Hướng dẫn giới thiệu vay
tiền mặt qua ECO
 
Thanh toán hóa đơn
điện nước qua ECO
 

Bạn đã sẵn sàng
kinh doanh trên ECO?